The Game of Life

פרק 7

שאול מודיע לנירה ולליה שאחרי הפגישה עם ירון הוא החליט שהוא מעדיף אותו. ירון מספר לסוניה שהוא נפגש עם שאול ברגר וחתם איתו על חוזה ושהחזרות מתחילות בשבוע הבא.