Gumus

פרק 46

מהמט בהלם גדול. הוא מתעמת עם ניהאן בכדי להבין מה פשר הדבר. המציאות החדשה מאלצת את מהמט להחליט האם לשתף את גומוש ומשפחתו או לא. גומוש חשה שמהמט מסתיר ממנה דברים והיא מנסה לברר מהו הסוד. בגלל המציאות החדשה, מהמט משקר, מסתיר, מתחמק ומתרחק מגומוש.