Gumus

פרק 28

מהמט שמקבל הודעה מקדאר על פציעת גומוש, רץ אליה ומגלה שלא יוכל לחיות בלעדיה. למרות התנגדותה של שרף, הקשר בין מהמט לגומוש מתחזק והם מנסים שוב לחיות יחד. התנהגותה המאוסה של שרף יוצרת מתחים בתוך המשפחה, בעיקר בינה ובין אהמט. גם בעסק נוצר מתח רב בין מהמט לטריק.