Gumus

פרק 20

היחסים בין מהמט ודרין מתהדקים וגומוש מנסה לברר את פשר הקרבה הזו. אהמט נפרד בלית ברירה מזיינף ושב הביתה. שרף עושה מאמצים כדי לחדש את הקשר שלה עם אהמט. גוקהאן, בהתמדה, מנסה לבסס קשרים עם בהאר שממשיכה להערים קשיים. היום הגדול של פינאר ואונור הגיע והשמחה רבה.