Gumus

פרק 3

מהמט מביא הביתה את גומוש. גומוש מבקשת ממהמט פיקרי ללמוד ושרף נוזפת בה על כך . גולסון וגומוש מבלות יחד. קבוצת שדואולו נכנסת לעסקי הטקסטיל. בהאר מתאכזבת בעבודה אך באה לישיבת ההנהלה עם רעיון חדש ומפתיע.