The Girl with the Red Scarf

פרק 23

הלין נחושה בדעתה להשיג את איליאס. לכן היא באה אליו עם הצעה חדשה שהוא לא יוכל לסרב. אסיה לא אוהבת את הרעיון הזה ומתרחקת מאיליאס יותר ויותר. נסיעתו של איליאס לחו"ל עם הלין מעמיקה את הקרע.