The Girl with the Red Scarf

פרק 7

אליאס מחליט לחזור אל אסיה. הוא מתרוצץ בין התחרויות לבין אסיה. מאלץ את משפחתו לבקש את ידה של אסיה. משפחתה של אסיה עושה לה חיים קשים. אביו של איליאס מחייב אותו לקבל את תנאיו. הלין מערימה קשיים על אליאס. זאפר, שוב מאיים על אסיה ומחייב אותה לפעול בכדי להציל את כבודו. אסיה, שרואה את הסבל של איליאס, מחליטה מתוך אהבתה אליו לנקוט עמדה. הצעד שהיא נוקטת נגמרת כמעט באסון.