The Girl with the Red Scarf

פרק 2

אסיה בורחת מהבית ורוכבת עם איליאס שאביו זרק אותו. הם מעבירים את הלילה בבית של הלין. המשפחה והמשטרה מחפשים אחריהם. אסיה יוצאת לבית קפה עם מטין ואיליאס רואה אותם.