Michal Haktana Tonton

דחלילים

סבתא ציפי מכינה לטונטונים תלבושות של דחלילים. מיכל מלמדת את הטונטונים מה עושה הדחליל ויחד הם משחקים ורוקדים את ריקוד הדחלילים.