Wake Up with no Make Up

אומץ

קלרה הולכת לתחנה לדבר עם בבת. אבריל מטיחה במרקו את זעמה אחרי אי ההבנה ומתייחסת אליו כבוגד. כשהיא מתעשתת היא מנסה לבקש את סליחתו, אך הוא מתקשה להתגבר על יחסה. הגמר במ"מערה" עומד להתחיל.