Ninja Turtles: The Next Mutation

לבטוח בד"ר קוויז

כאשר ד"ר קוויז ודרקון-לורד רבים ביניהם, קוויז מציע לדונטלו שיתוף פעולה מדעי בטענה ששניהם הממציאים המבריקים ביותר בעולם ולכן עליהם לעבוד יחד. דונטלו חשדן באופן טבעי, אך הוא לא מסוגל לוותר על ההזדמנות לעבוד עם מדען כה גאוני, גם אם משוגע במקצת.