Matzav Kapit

בבונים ורוחות רפאים

תוכנית דת שאפילו אלוהים שונא, בבון לבן עם יצר מיני בלתי ניתן לעצירה, רוחות רפאים בדירה 17 ושיר אהבה לסבא קצת סוטה.