Hahamama

דניאל מנסה לשבור את אלפי

דניאל מנסה לשבור את אלפי

דניאל ממשיך בניסיונותיו לשבור את אלפי. מתי מוצא מחברת חשודה. אלה-לי דואגת לאחיה ויפתח מנסה לעזור לה. גורי משוכנע שמישהו פרץ בלילה לביתו.