Care Bears

החנות הקסומה / גשם בטון

החנות הקסומה
ג'ף ולינדה לוקחים את אחת ההמצאות של פרופסור לב קר מהחנות הקסומה שלו: קרן לייזר שהופכת אנשים לאכזריים ולא אכפתיים. דובוני אכפת לי מגיעים כדי לקחת מהם את הקרן, אך הם לא מצליחים לנטרל את השפעתה על מי שנפגעו ממנה, ודוב לב טוב נקלע לסכנה.

גשם בטון
פרופסור לב קר ממציא מערבל בטון אווירי, שממנו הוא רוצה לשפוך בטון על כל העולם ולהפוך אותו למגרש חניה שטוח. ילדה גולשת סקטבורד בשם סוזי מסכימה לעזור לו, אך לבסוף היא מבינה שהדובונים, ולא הפרופסור, הם חבריה האמיתיים.