Care Bears

ראש עיר ליום אחד / הלילה שבו הכוכבים נעלמו

ראש עיר ליום אחד
פרופסור לב קר מסתנן לחגיגת ה"ראש עיר ליום אחד" של ילדי עיירת אבוטסוויל, ובדרכי עורמה מצליח להיבחר. בתור ראש היער, הוא מבטל את כל החוקים, ומתיר לתושבים להיות מרושעים כמה שירצו.

הלילה שבו הכוכבים נעלמו
מאסטרו סטראטו-נפריוס משתמש בנגינה על-טבעית כדי לאסוף את הכוכבים לתוך הצנצנת שלו. ילד בשם דיוויד קורא לדובונים לעזרה, והם מלמדים את המאסטרו שהכוכבים שייכים לכולם.