Shemesh

נדידת העמים

נדידת העמים

כל אנשי האימפריה עוברים לגור בבניין שמעל בית הקפה. שמש קונה מטנצר את דירתו, טנצר עובר לגור בדירת הגג של הבניין, הדיירים שגרו בקומת הגג עברו לדירתה של אתי, ואתי נאלצת לעבור לגור בדירתו של שמש.