Shemesh

הליגה למקומות עבודה

הליגה למקומות עבודה

כל החברים ששיחקו עם שמש כדורגל, הצטרפו לליגה למקומות עבודה. כדי לעודד אותו, מקימים אנשי האימפריה קבוצה משלהם, מצטרפים לליגה וזוכים להצלחה בלתי צפויה.